WebPrintHuisstijl

Algemene voorwaarden

 1. Protest tegen een door X-design Pro opgestelde factuur dient schriftelijk binnen de acht dagen na de factuurdatum te gebeuren. Factuur nummer en factuur datum moeten steeds vermeld worden.
 2. Alle facturen zijn binnen de 14 dagen contant te betalen, tenzij anders werd bedongen.
 3. De door X-design Pro geleverde producten mogen niet gebruikt worden voor onrechtmatige of strafbare gedragingen.
 4. X-design Pro kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade door derden (Hackers en anderen die misbruik maken van de geleverde producten).
 5. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Tongeren of de vrederechter van Genk bevoegd.
 6. Wanneer X-design Pro niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 7. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten, prestaties of producten dient 30% van het totale offerte bedrag betaald te worden bij de ondertekening van de offerte. Indien de klant na het ondertekenen van de offerte het project alsnog zou annuleren wordt deze 30% niet terugbetaald.
 8. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
 9. De door X-design Pro verstrekte levertermijnen zijn ter inlichting en niet bindend. Afwijkingen op deze levertermijnen geven geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
 10. De door X-design Pro geleverde hosting pakketen zijn geldig voor een termijn van 1 jaar en worden op het eind van elk jaar automatisch verlengd met een periode van 1 jaar. Opzegging van het hosting pakket dient schriftelijk te worden aangevraagd en een opzegtermijn van 1 maand dient gerespecteerd te worden.
 11. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, ten belopen van 10% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belopen van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 100,-.
 12. X-design Pro kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke 'downtime' van de door ons gehoste producten. We hebben hierover zelf geen controle en enkel de derde partij kan hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. Ook zijn we niet aansprakelijk voor opgelopen bedrijfsschade en/of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst en gemiste besparingen.
 13. Problemen met producten of diensten van X-design Pro veroorzaakt door een fout van X-design Pro worden zo spoedig mogelijk opgelost. Deze problemen dienen gemeld te worden binnen de 2 maanden na de leveringen van de producten of diensten.